Aktualności
Najnowsze informacje
Ogólnopolski Turniej Otwarcia Sezonu w tenisie stołowym Gniezno 02.09.2012r. Utwórz PDF Drukuj

W hali GOSiR odbył się Ogólnopolski Turniej Otwarcia Sezonu w tenisie stołowym. Był to już czwarty taki turniej rozgrywany w Gnieźnie. Rywalizacja przy stołach pingpongowych była na wysokim poziomie.

W turnieju udział wzięli zawodnicy nie tylko z całej wielkopolski, ale również z Wrocławia, Gorzowa Wlkp., Warszawy, Drzonkowa, Płocka. Kilkoro zawodników to członkowie Kadry Narodowej. Zawody otworzył poseł Tadeusz Tomaszewski. W kategorii młodzików dominowali zawodnicy z Wielkopolski, a wśród juniorów zawodnicy z Wrocławia i Drzonkowa. Wśród chłopców w kategorii młodzik II miejsce zdobył Łukasz Wachowiak reprezentujący klub Spółdzielca Kobylin.

Najlepsi otrzymali okolicznościowe puchary, nagrody i dyplomy.

 
Nowy most w Smolicach Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość W dniu 4 września br. odbył się końcowy odbiór techniczny inwestycji - budowa przepustu drogowego na rzece Radęca w Smolicach. Uznano, że prace wykonane zostały zgodnie z projektem, nie zgłoszono żadnych uwag.

Wykonawcą prac była firma P.H.U. "CHOD – DRÓG" Andrzejewski Przemysław z Krobii.

Koszt inwestycji wyniósł 249.994,14 zł, całość środków pochodziła z budżetu Gminy.

Czytaj całość
 
Nabór na stanowisko urzędnicze: d/s księgowości podatkowej Utwórz PDF Drukuj

Burmistrz Kobylina prowadzi nabór na stanowisko urzędnicze: d/s księgowości podatkowej

Wymiar: 1 etat w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Kobylinie
1. Wymagania konieczne dla kandydatów:
1) wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku
2) obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej
3) osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4) osoba nie była   skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku

Więcej informacji dostępne na stronach Biuletynu Infromacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kobylinie pod bezpośrednim linkiem http://bip.kobylin.pl/?a=2375

 
Dożynki powiatowe Utwórz PDF Drukuj

W dniu 2 września 2012 r. odbyły się dożynki powiatowe. W tym roku to święto plonów razem ze Starostwem Powiatowym organizowała Gmina Krotoszyn.

Naszą gminę  reprezentował Burmistrz Kobylina – Bernard Jasiński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kobylinie – Tadeusz Dżygała. Natomiast rolników kobylińskich  reprezentował Eugeniusz Przewoźny z Fijałowa. Posiada on gospodarstwo rolne o powierzchni 24 ha, a uprawia 51 ha. Sieje zboża, rzepak, kukurydzę cukrową, truskawki deserowe, buraki ćwikłowe, pietruszkę korzeniową.

 
Apel pamięci Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość 31 sierpnia o godz. 19-tej , w przeddzień 73 rocznicy wybuchu II wojny światowej, przy pomniku "Poległym i Pomordowanym" odbył się uroczysty apel pamięci poświęcony ofiarom wojny, a w szczególności obywatelom Kobylina, którzy stracili życie w wyniku działań wojennych.

W apelu uczestniczyło społeczeństwo miasta i gminy, władze samorządowe, przedstawiciele szkół, zakładów pracy, partii i organizacji pozarządowych, harcerze i Orkiestra Dęta przy OSP w Kobylinie.
Delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Organizatorem uroczystości było Kobylińskie Towarzystwo Kulturalne.

Czytaj całość
 
Nowy samochód strażacki dla OSP Kuklinów Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość W dniu 2 września br. odbyło się uroczyste poświęcenie samochodu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklinowie. OSP Kuklinów otrzymała nowy samochód dzięki dotacji Gminy Kobylin w 2011 r. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie w wysokości 98.600 zł na zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego. Po zakupie nowego samochodu Komendant Powiatowy przekazał dotychczasowy wóz do OSP Kuklinów. Jest to samochód gaśniczy GLBA 1,3/16 marki STAR L20 z 2003 roku.
Czytaj całość
 
Liga Gminna LZS w piłce nożnej, jesień 2012 Utwórz PDF Drukuj

Tabela wyników (łącznie z rundą wiosenną http://www.kobylin.pl/content/view/562/27/)

L.p.Nazwa drużynyMeczeZwycięstwaRemisyPorażkiPunktyBramki
1.LZS Venetia Kobylin109-12748:9
2.LZS Wyganów105-51532:34
3.LZS Kuklinów104241438:29
4.LZS Lutogniew104241431:29
5.LZS KOKS Kobylin104241126:36
6.LZS Zalesie Małe102-8621:59
Czytaj całość
 
III Rata podatku Utwórz PDF Drukuj

Przypominamy wszystkim Podatnikom (osobom fizycznym) podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, że 15 września 2012 r. mija termin zapłaty trzeciej raty podatku. Zobowiązania można uregulować w następujący sposób:

- na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Kobylinie Bank Spółdzielczy w Krotoszynie / o. Kobylin: 39 8410 1039 0000 0475 2000 0001

- w kasie Urzędu Miejskiego w Kobylinie w godzinach od 7.30 do 14.30.

 
Gminne Dożynki 2012 Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość W dniu 26 sierpnia br. na stadionie w Kobylinie odbyły się Gminne Dożynki. Organizatorem, tak jak w latach poprzednich, były samorządy wiejskie Gminy Kobylin i Zarząd Kółka Rolniczego w Kobylinie.

W podziękowaniu za plony zostały odprawione msze święte w kościele farnym i klasztorze. Delegacje poszczególnych wniosek, władze Gminy oraz zaproszeni goście w korowodzie przeszły z Rynku na stadion. Na czele szła Orkiestra Dęta, a na końcu kolorowo przebrane wozy przygotowane przez Sroki i Łagiewniki.

Na stadionie po powitaniu delegacji nastąpił wylot gołębi, po czym odegrano Hymn Polski. Burmistrz Kobylina Bernard Jasiński dokonał oficjalnego otwarcia dożynek a wieńce dożynkowe poświęcił Ojciec Gwardian Ksawery Majewski. W części obrzędowej wystąpił zespół Łagiewniczanie. Następnie starostowie dożynek Pani Anna Nowak ze Staregogrodu i Pan Adam Beck z Berdychowa, wręczyli chleb dożynkowy władzom Gminy: Burmistrzowi Kobylina Bernardowi Jasińskiemu, Przewodniczącemu Rady Miejskiej Tadeuszowi Dżygale i Zastępcy Burmistrza Mirosławowi Sikorze.

Czytaj całość
 
Apel Pamięci Utwórz PDF Drukuj
Kobylińskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na apel pamięci w 73 rocznicę wybuchu II wojny światowej 31 sierpnia /piątek/ o godz. 19 – tej przy pomniku "Poległym i Pomordowanym" ul. Krotoszyńska w Kobylinie.
 
Uwaga przedsiębiorcy Utwórz PDF Drukuj

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty. Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ komunikat Ministra Gospodarki.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

 
XXI sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w środę, dnia 29 sierpnia 2012 roku, o godzinie 18.00, w sali Klubu Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobylin za I półrocze 2012 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012-2025 za I półrocze 2012 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.
6. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/185/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylin,
b) w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Siła drzemie w indywidualizacji” współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
c) w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Starkówiec,
d) w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zalesie Wielkie,
e) w sprawie: zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012 – 2025,
f) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2012.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej               
Tadeusz Dżygała

 
Program "Aktywny samorząd" dla niepełnosprawnych Utwórz PDF Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie uprzejmie informuje, że w dniu  28 marca br. Uchwałą nr 3/2012 Zarząd PFRON uruchomił program "AKTYWNY SAMORZĄD" skierowany dla osób niepełnosprawnych.

I. Program podzielony jest na 9 modułów:

1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2. obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
5. obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
6. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
7. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
8. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
9. obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

II. Adresatami programu są:

Czytaj całość
 
Orlik Cup Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość W dniach od 16 lipca do 20 sierpnia 2012r. na boisku „Orlik” odbyły się zawody sportowe pod nazwą "Mistrzostwa na celność strzałów do małej bramki". W zawodach uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Ze względu na zwiększenie szans, uczestników podzielono na kategorie wiekowe. W kategorii przedszkolak nie prowadzono klasyfikacji - wszyscy zawodnicy zostali uhonorowani medalami za udział w zawodach, a byli to:

Nikodem Nowak, Ksawery Wachowiak, Maksymilian Siepa, Karol Antoniewicz, Miłosz Jankowski, Fabian Grzymisławski, Jakub Wojtyczka.

Najmłodszym uczestnikiem był czteroletni Nikodem Nowak z Kobylina. W poszczególnych kategoriach klasyfikacja przedstawia się następująco.

Czytaj całość
 
Gminne Dożynki Utwórz PDF Drukuj

Kobylin 26-08-2012r.

Stadion w Kobylinie

13.20 – Zbiórka na Rynku w Kobylinie
13.45 – Wymarsz korowodu
14.00 – Wejście korowodu na stadion KS Piast
14.05 – Powitanie delegacji
14.10 – Wylot gołębi
14.15 – Hymn Polski
14.20 – Powitanie gości i oficjalne otwarcie dożynek przez Burmistrza Kobylina
14.25 – Orkiestra Dęta
-  Poświęcenie wieńców
14.30 – Część obrzędowa  „Łagiewniczanie”
14.35 – Wręczanie wieńców dożynkowych
15.10 – Przedszkole Kobylin
15.40 - Biesiada
16.20 – „Łagiewniczanie”
16.50 – Chór Harfa
17.20 – Chór „Familia” Kuklinów
20.30 – Koncert zespołu „Voyager” disco polo
21.30 – Zabawa taneczna
13.00 - 17.00 akcja poboru krwi

Zapraszamy:

- do obejrzenia wystawy sprzętu rolniczego
- do konsumpcji chleba z masłem, maślanki, grochówki, placka, kawy, zupy węgierskiej
- dzieci na zjeżdżalnię

 
"Senior z inicjatywą 2012" Utwórz PDF Drukuj

W roku 2012 projekt "Senior z inicjatywą" organizowany jest przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po raz ósmy, a hasło przeglądu brzmi: "Senior otwarty na cały świat, bez względu na to, ile ma lat:". Projekt odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa  Wielkopolskiego, Starosty Krotoszyńskiego i Burmistrza Krotoszyna.

Zasięg terytorialny projektu: powiat krotoszyński, jarociński, gostyński, rawicki, pleszewski.

W ramach projektu odbędzie się:

Czytaj całość
 
Uniwersytet III Wieku Utwórz PDF Drukuj

Projekt realizowany od roku 2006 przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

W ramach projektu seniorzy z powiatu krotoszyńskiego od września do listopada będą mogli uczestniczyć w różnego rodzaju kursach, oraz "Akademi Filmowej".

W roku 2012 zaplanowano następujące kursy:

Czytaj całość
 
XXI sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w środę, dnia 29 sierpnia 2012 roku, o godzinie 18.00, w sali Klubu Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

Czytaj całość
 
Dożynki wiejskie w Łagiewnikach Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość W dniu 15 sierpnia 2012 r. w Łagiewnikach odbyły się dożynki wiejskie. Imprezę otworzył sołtys Grzegorz Kreczmer a gości przywitał Burmistrz Bernard Jasiński. Gospodarzem dożynek był Jan Patryas, który odebrał wieniec od najmłodszych rolników Łagiewnik oraz przedstawicielki młodzieży wiejskiej. Rolnicy oraz zaproszeni goście otrzymali dożynkowe chleby. Wystąpili Łagiewniczanie oraz łagiewnicki kabaret. Na koniec uroczystości odbyła się zabawa.
Czytaj całość
 
XXI Bieg im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość W dniu 15 sierpnia br. odbyła się już XXI edycja Biegu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym roku również frekwencja dopisała. Do Biegu zapisało się 256 zawodników  a ukończyło 252. Pogoda dopisała, temperatura wynosiła 23 stopnie, było pochmurnie. Wśród zawodników byli też przedstawiciele Ukrainy i Francji.

Oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz Kobylina Bernard Jasiński wraz z majorem Jerzym Seletą reprezentującym Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu. O godz. 10.30 Burmistrz dał sygnał do startu, wybiegających na trasę zawodników żegnała Orkiestra Dęta OSP Kobylin i liczne grono kibiców i zaproszonych gości wśród których byli: Mariusz Jaśniak i Karol Budziński z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, radny Rady powiatu Wiesław Popiołek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kobylinie Tadeusz Dżygała, radni Rady Miejskiej w Kobylinie, Barbara Trynka, Wiesław Lisiak Jan Lisiecki, Grzegorz Okupnik, Adam Pacholski, Józef Ratajczak oraz Przewodniczący Rady Osiedla Zdzisław Górski.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1961 - 1980 z 2499