Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego
Informacje Urzędu Miejskiego
Apel do mieszkańców Utwórz PDF Drukuj
07.08.2015.

Urząd Miejski w Kobylinie pragnie poinformować, że w dniu 15 sierpnia br. jest organizatorem XXIV Biegu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Trasa biegu, to dwa okrążenia następującymi ulicami: Strzelecka, Twardowskiego, Boruty, Krotoszyńska, Kościelna, Wałowa, Baszkowska, Rynek im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Krótka, 3 – go Maja, Grobla, Rębiechowska, Ogrodowa, Kopernika, Grunwaldzka, Krobska, Aleje Powstańców Wielkopolskich, Kolejowa.

W związku z powyższym pragniemy poinformować o utrudnieniach w ruchu i prosimy o nieparkowanie pojazdów na trasie biegu w dniu 15 sierpnia br. od godz. 10,00 do godz. 12,30. Ma to szczególne znaczenie ze względów bezpieczeństwa i organizacyjnych.

Za zrozumienie i pomoc w organizacji święta biegaczy, dziękujemy.

 
Bezpłatna Mammografia Utwórz PDF Drukuj
07.08.2015.
Szanowne Panie,
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie mammograficzne. Badanie skierowane jest do kobiet uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej w wieku między 50 a 69 rokiem życia raz na 2 lata.
Mammobus stanie przy Stadionie w Kobylinie (ul. Strzelecka) w dniu 19.08.2015 r.
Może to jest właśnie ten czas, kiedy trzeba pomyśleć o sobie i mimo nadmiaru obowiązków, lęku przed badaniem i jego wynikiem dać sobie szansę na zdrowie i bardziej świadome życie.

Na badanie zapraszają:
Urząd Miejski w Kobylinie oraz Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu
 
Nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor d/s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Utwórz PDF Drukuj
20.07.2015.

Burmistrz Kobylina prowadzi nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor d/s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Warunki pracy na stanowisku: praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy.

1. Wymagania konieczne dla kandydatów:
wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku
obywatelstwo polskie
osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
cieszy się nieposzlakowaną opinią,
2. Wymagania dodatkowe:
znajomość prawa w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego,
znajomość przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy
znajomość przepisów prawa budowlanego, energetycznego, administracyjnego.
zdolność do interpretacji i stosowania prawa
umiejętność pracy w zespole
dokładność, odpowiedzialność, terminowość, kreatywność
umiejętność obsługi komputera 
preferowana doświadczenie w wykonywaniu podobnych zadań

Więcej informacji na stronach BIP pod adresem http://bip.kobylin.pl/?a=3424

Czytaj całość
 
Zielone wakacje Utwórz PDF Drukuj
02.07.2015.

Urząd Miejski w Kobylinie informuje, że od dnia 06 lipca 2015 r. rozpoczynają się półkolonie tzw. zielone wakacje. Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach na hali środowiskowo-sportowej i boisku sportowym "Orlik" w Kobylinie przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole przy ulicy 3 Maja 9.

Lista na I turnus "Zielonych Wakacji" 06 – 17 lipca 2015 r.
Czas trwania zajęć godz. 9:00 – 14:00

1. Lena Całka
2. Wiktoria Chlebowska
3. Oliwia Golinska
4. Julia Grzempowska
5. Amelia Grzemska
6. Julia Jarka
7. Dawid Jarosz
8. Aleksandra Jarosz
9. Marta Kobusińska

Czytaj całość
 
VIII sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
19.06.2015.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w poniedziałek, dnia 29 czerwca 2015 roku, o godzinie 14:00 w sali szkolnej przy Placu Glabera 1 w Kobylinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja dotycząca realizacji remontów i inwestycji oświatowych.
6. Sytuacja na rynku pracy w powiecie krotoszyńskim ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Kobylin.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kobylin za rok 2014,
b) w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kobylina,
c) w sprawie: wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/260/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kobylin na rok 2015,
e) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015 – 2025,
f) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2015.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała

 
Zielone wakacje Utwórz PDF Drukuj
15.06.2015.
Urząd Miejski w Kobylinie informuje, że w dniu 17 czerwca br. od godz. 17-tej do 19-tej w kinie przy ulicy Strzeleckiej w Kobylinie odbędą się zapisy dzieci na półkolonie – zielone wakacje.
 
Przetarg - sprzedaż nieruchomości Utwórz PDF Drukuj
15.06.2015.

Burmistrz Kobylina ogłasza II nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kobylinie przy ulicy Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 25 stanowiącej własność Gminy Kobylin.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem byłej restauracji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1492, arkusz mapy 11 w Kobylinie. Powierzchnia tej działki wynosi 0,0739 ha i jest zapisana w Księdze Wieczystej o numerze KZ1R/00039952/4 w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość usytuowana jest na terenie zespołu budowlanego i założenia urbanistycznego miasta Kobylina wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (nr rej. 1160A). Teren położony w strefie zabytkowej zabudowy i występowania pradziejowych stanowisk archeologicznych o dużej wartości naukowo-badawczej i konserwatorskiej.

Wielkopolski Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu przedstawiła swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie:
- po udokumentowaniu złego stanu technicznego budynku dopuszczalna jest jego rozbiórka pod warunkiem dostosowania zagospodarowania działki do architektury rynku oraz zabudowy historycznej w tym miejscu na podstawie dostępnych materiałów ikonograficznych. Konieczne zachowanie historycznej linii zabudowy placu;
- w przypadku wniosku dot. rozbiórki budynku konieczne jest wcześniejsze wyłączenie obiektu z ewidencji, a następnie po dokonaniu oceny stopnia zachowania oraz wartości historycznych i artystycznych, wydawana jest przez WWKZ opinia dot. rozbiórki zabytku. Opinia ta każdorazowo jest przekazywana do właściwej gminy prowadzącej GEZ oraz do Starostwa Powiatowego – właściwego wydziału administracji architektoniczno-budowlanej. Z wnioskiem o wykreślenie zabytku z WEZ powinien zwrócić się właściciel obiektu. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie tj. określenie powodów ubiegania się o wyłączenie obiektu z WEZ, wskazane jest także dołączenie do wniosku dowodów uzasadniających wystąpienie właściciela tj. zdjęcia obiektu, mapę z lokalizacją, opinie o stanie technicznym, opinię lub decyzję PINB, inwentaryzację obiektu;
- z punktu widzenia konserwatorskiego możliwa jest także przebudowa istniejącego budynku, przywracająca mu historyczne i artystyczne walory;
- w terminie czterech lat od przejęcia nieruchomości zagospodarować teren w sposób nawiązujący do pierwotnego, użytkując go na cele usługowo-mieszkalne np. hotel, restauracja, mieszkania;
- inwestycje naruszające strukturę gruntu należy uzgodnić z urzędem konserwatorskim (obszar miasta lokacyjnego – AZP 67-30);

Brak planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobylin to tereny zabudowy mieszkaniowej, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych istniejące.

Czytaj całość
 
Nabór na stanowisko urzędnicze: Informatyk Utwórz PDF Drukuj
10.06.2015.

Burmistrz Kobylina prowadzi nabór na stanowisko urzędnicze: Informatyk

Wymiar etatu: 1 etat

1. Wymagania konieczne dla kandydatów:
- wykształcenie wyższe informatyczne lub o podobnej specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku lub średnie umożliwiające wykonywanie zadań stosownie do zakresu zadań wykonywanych na tym stanowisku i 3 lata stażu pracy
- obywatelstwo polskie
- osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- cieszy się nieposzlakowaną opinią,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość prawa w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego,
- umiejętność samodzielnej organizacji pracy na zajmowanym stanowisku
- dokładność, odpowiedzialność, terminowość, kreatywność
- bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych na poziomie administracyjnym firmy Microsoft (Windows Server 2003 - 2012, Windows XP – 8.1)
- praktyczna znajomość zagadnień i problematyki sieci LAN oraz konfiguracji urządzeń   sieciowych
- praktyczna wiedza na temat naprawy i konfiguracji oprogramowania pracującego z  wykorzystaniem baz *SQL
- praktyczna znajomość na poziomie administracyjnym systemów serwerowych firmy Microsoft
- praktyczna wiedza na temat tworzenia, odtwarzania i testowania kopii zapasowych (bazy danych, pliki systemu, całe systemy, wersje oprogramowania)
- praktyczna znajomość serwerów NAS (prawa dostępu, replikacja, monitorowanie działania)

Więcej infromacji oraz wymagane kwestionariusze na stronie w BIP pod adresem http://bip.kobylin.pl/?a=3387

 
Wybory ławników Utwórz PDF Drukuj
10.06.2015.

W bieżącym roku upływa kadencja ławników. W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu zwrócił się do Rady Miejskiej w Kobylinie o przeprowadzenie naboru kandydatów na ławników do:

- Sądu Rejonowego w Krotoszynie – 2 ławników,
- Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim – 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Szczegóły oraz formularz zgłoszenia zamieszczone na stronie BIP, pod adresem http://bip.kobylin.pl/?a=3386

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 13 z 256