Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego
Informacje Urzędu Miejskiego
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Smolicach Utwórz PDF Drukuj
11.06.2013.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Kobylina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Smolicach, Smolice 27, 63-740 Kobylin

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1526):

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:
a) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce;
b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

Czytaj całość
 
XXX sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
19.04.2013.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w poniedziałek, dnia 29 kwietnia 2013 roku, o godzinie 18.00 w Klubie Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

Czytaj całość
 
Infromacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Utwórz PDF Drukuj
17.04.2013.

W dniach od 19.04.2013r. do 30.04.2013r. planowane jest przeprowadzenie wiosennej akcji wykładania z samolotów immunoprzynęt do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących na terenie województwa wielkopolskiego.

Burmistrz Kobylina

 
XXIX sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
21.03.2013.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w poniedziałek, dnia 25 marca 2013 roku, o godzinie 17.00 w Klubie Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

Czytaj całość
 
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Utwórz PDF Drukuj
05.03.2013.

Czytaj całośćZgodnie z art. 6n, art. 6o i art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) Urząd Miejski w Kobylinie dostarczy deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełnione deklaracje należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kobylinie (pokój nr 6) w terminie do 15 marca br.

W myśl wymienionej ustawy w razie niezłożenia powyższej deklaracji w wymienionym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do zawartych w niej danych, Burmistrz Kobylina określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Dotychczasowe umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych nie ulegają z mocy ustawy rozwiązaniu, należy je rozwiązać samodzielnie z dotychczasowym odbiorcą, stosując się do zapisów regulaminu w szczególności okresu wypowiedzenia.

Nadmieniamy ponadto, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/132/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności:

Czytaj całość
 
Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy Utwórz PDF Drukuj
04.03.2013.
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Zespół Doradczy w powiecie krotoszyńskim prowadzi nabór na szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Po ukończonym szkoleniu wydane zostaną zaświadczenia, które są ważne 5 lat. Posiadanie zaświadczenia uprawnia rolników do wykonywania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie, a także nabywania środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych i toksycznych dla człowieka.
Czytaj całość
 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2013 w powiecie krotoszyńskim Utwórz PDF Drukuj
22.02.2013.
Czytaj całośćDzień 22 lutego na mocy ustawy Sejmu RP z 2003 roku uznawany jest jako Europejski Dzień Ofiar Przestępstw i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz monitorowanie tego zjawiska społecznego. Przedstawiciele współpracujących instytucji: Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim – III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Krotoszynie, Prokuratury Rejonowej, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie organizują Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w ramach którego będą udzielali konsultacji i porad.
Czytaj całość
 
PCPR poszukuje studentów Utwórz PDF Drukuj
31.01.2013.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie poszukuje studentów pedagogiki, socjologii, psychologii do przeprowadzenia badań dot. problemów społecznych mieszkańców powiatu krotoszyńskiego.

Kontakt: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie  – Andrzej Piotrowski  - tel. 606 479 304

 
Zwrot podatku akcyzowego Utwórz PDF Drukuj
25.01.2013.

Informujemy, że w dniach od 01.02.2013 r. do 28.02.2013 r. przyjmowane będą wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r. została ustalona w wysokości 0,95 zł, natomiast limit zwrotu podatku wynosi 86 litrów na 1 hektar użytków rolnych.

Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku, zatem: do składanych wniosków należy załączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego obejmujące okres od dnia 01.08.2012r. do dnia 31.01.2013r.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 118 - 130 z 256