Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego
Informacje Urzędu Miejskiego
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Utwórz PDF Drukuj
12.05.2015.

Pierwsza tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się w dniu 10 maja 2015 roku.

Wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów w kraju przedstawiają się następująco:
- DUDA Andrzej Sebastian – 34,76%
- KOMOROWSKI Bronisław Maria – 33,77%
- KUKIZ Paweł Piotr – 20,80%
- KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard – 3,26%
- OGÓREK Magdalena Agnieszka – 2,38%
- JARUBAS Adam Sebastian – 1,60%
- PALIKOT Janusz Marian – 1,42%
- BRAUN Grzegorz Michał – 0,83%
- KOWALSKI Marian Janusz – 0,52%
- WILK Jacek – 0,46 %
- TANAJNO Paweł Jan – 0,20 %

W drugiej turze zmierzą się Bronisław  Maria Komorowski i Andrzej Sebastian Duda.

Frekwencja wyniosła 48,96 %

Czytaj całość
 
Eko Siódemka - zmiana siedziby biura w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
30.04.2015.

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" informuje, że od dnia 4 maja 2015 r. biuro Związku w Gminie Kobylin będzie miało siedzibę w biurowcu przy ul. Aleje Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej).

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - środa godz. 8:00 - 15:00
czwartek godz. 8:00 - 13:00
piątek godz. 8:00 - 12:00

tel. 533 914 939

 
Składanie wniosków na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych Utwórz PDF Drukuj
22.04.2015.

Ogłoszenie Burmistrza Kobylina o terminie składania wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kobylin.

Burmistrz Kobylina na podstawie § 5 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/123/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kobylin niniejszym informuję, że wnioski o dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków należy składać w terminie do dnia 14 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, (pokój Nr 1).

Burmistrz Kobylina
Bernard Jasiński

 
Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych na terenie Gminy Kobylin Utwórz PDF Drukuj
22.04.2015.

W celu przeprowadzenia diagnozy zagrożeń społecznych (problemu alkoholowego, nikotynowego, narkotykowego oraz przemocy) na terenie Gminy w dniach 22-24 kwietnia br. prowadzone będzie badanie ankietowe wśród dorosłych mieszkańców: sonda uliczna lub ankieta internetowa, sprzedawców alkoholu oraz uczniów klas szóstych szkół podstawowych, uczniów z gimnazjum i szkoły zawodowej.

Poniżej zamieszczamy link do ankiety internetowej. Zachęcamy do udziału w badaniu.

http://www.interankiety.pl/interankieta/10e46758d1f897010b493733d51e20f1

 
Ogłoszenie o konkursie Utwórz PDF Drukuj
19.03.2015.

Burmistrz Kobylina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie, ul. 3 Maja 9, 63-740 Kobylin

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1526):

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:
a) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce;
b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
d) uzyskał: co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

Czytaj całość
 
V sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
19.03.2015.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję V sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w piątek, dnia 27 marca 2015 roku, o godzinie 14:00 w sali szkolnej przy Placu Glabera 1 w Kobylinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
6. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w 2014 roku.
7. Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy w 2014 roku.
8. Informacja o działalności związków, stowarzyszeń i organizacji międzygminnych, których członkiem jest Gmina Kobylin.
9. Sprawozdanie z prac Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kobylin za rok 2014.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we wsi Zalesie Małe, gmina Kobylin,
b) w sprawie: wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
c) w sprawie: zamiaru wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d) w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki,
e) w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2015 roku.
f) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015 – 2025,
g) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2015.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała

 
Okresowe punkty obsługi podatnika Utwórz PDF Drukuj
04.03.2015.

W związku z trwającą akcją składania zeznań rocznych, mając na względzie interes naszych podatników, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie przypomina, że dnia 18 marca 2015r., w godzinach od 8:00 do 14:00 w siedzibach gmin powiatu krotoszyńskiego uruchomione zostaną OKRESOWE PUNKTY OBSŁUGI PODATNIKA.

W punktach można będzie:
- uzyskać informację na temat rozliczenia za 2014r.,
- pobrać druki zeznań rocznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- złożyć zeznanie i otrzymać potwierdzenie złożenia tego dokumentu,
- wysłać PIT przez Internet.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!

 
"Dzień z Szybkim PIT-em" Utwórz PDF Drukuj
04.03.2015.

Chcąc zapewnić Państwu profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z elektroniczną formą składania zeznań rocznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie zaprasza 18 marca 2015r., w godzinach od 7:00 do 15:00 do siedziby Urzędu w Krotoszynie, ul. Polna 32 na "Dzień z Szybkim PIT-em".

W tym szczególnym dniu będziemy starali się pomóc Państwu w rozwiązywaniu problemów związanych z wypełnianiem zeznań rocznych za 2014r. Zapewnimy profesjonalną, kompetentną i sprawną obsługę. Przygotujemy dodatkowe stanowiska, gdzie pod okiem fachowców będzie można przygotować, wypełnić i wysłać zeznanie roczne przez Internet.

Ponadto zachęcamy do udziału w zorganizowanym instruktażu składania zeznań drogą elektroniczną i szkoleniu na temat ulg i odliczeń w PIT (Sala Szkoleniowa , godz. 09:00)

Na najmłodszych, przyszłych podatników odwiedzających Urząd podczas "Dnia z Szybkim PIT-em" czekają liczne niespodzianki!

 
Ważne zmiany dla rolnika wykonującego umowę zlecenie lub pełniącego funkcję w radzie nadzorczej Utwórz PDF Drukuj
04.03.2015.

W dniu 01 stycznia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.1831) wprowadzając m.in. nowy art. 5b. do ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1403, z późn. zm.). 1. Przepis ten umożliwia po spełnieniu warunków w nim określonych dalsze podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy tym rolnikom i domownikom, którzy zostali jednocześnie objęci ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej lub wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Od początku bieżącego roku rolnik lub domownik może być podwójnie ubezpieczony po podjęciu pracy na podstawie w/wym umów lub powołania do rady nadzorczej obowiązkowo jako zleceniobiorca w ZUS oraz na dotychczasowych zasadach w KRUS pod warunkiem, że:
- wartość przychodu osiągniętego z tych tytułów w rozliczeniu miesięcznym nie przekroczy kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. od 01 stycznia 2015r. nie więcej niż 875 zł miesięcznie,
- bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania w/wym umów lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 14 - 26 z 256