Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego
Informacje Urzędu Miejskiego
XXVII sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
21.12.2012.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w piątek, dnia 28 grudnia 2012 roku, o godzinie 18.00 w Klubie Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2012,
b) w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2013 roku,
c) w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kobylinie na rok 2013
d) w sprawie: planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2013.
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2013 - 2025.
7. Uchwalenie budżetu gminy Kobylin na rok 2013.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej               
Tadeusz Dżygała

 
Bardzo Pilne!!! Utwórz PDF Drukuj
14.12.2012.

Informacja dla wszystkich podmiotów korzystających ze środowiska, wprowadzających do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje.

LIKWIDACJA RAPORTU UPROSZCZONEGO I OBOWIĄZEK PEŁNEGO RAPORTU

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), powołała do życia Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE), który m.in. wykonuje zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, zwanej dalej "Krajową bazą".

Ustawa nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego, raportu dotyczącego poprzedniego roku kalendarzowego, zwanego dalej "raportem rocznym", zawierającego szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek której występuje emisja.

Czytaj całość
 
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych" Utwórz PDF Drukuj
05.12.2012.
Czytaj całość W dniu 4 grudnia 2012 r. odszedł od nas niespodziewanie w wieku 63 lat śp. Andrzej Lesinski, wieloletni działacz sportowy i społeczny.
 
Od ponad czterdziestu lat związany z tenisem stołowym w Wielkopolsce. Był aktualnie nowo wybranym Członkiem Zarządu Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego w którym piastował funkcję osoby odpowiedzialnej za kontakty z Rejonem Leszczyńskim. Był też członkiem Zarządu i Wiceprezesem Powiatowej Rady LZS. Przez 4 lata pełnił funkcję członka Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu. W latach 2007-2010 był m.in. trenerem I ligowego K.S, "Krotosz" Krotoszyn. Od 1978 roku działał aktywnie w Klubie LKS "Spółdzielca" Kobylin, w którym pełnił funkcję trenera, kierownika sekcji i Wiceprezesa.
Czytaj całość
 
Zaproszenie do komisji konkursowej Utwórz PDF Drukuj
04.12.2012.
Na podstawie art.15. ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego, zapraszam chętnych spełniających wymogi zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. Termin składania kandydatur upływa z dniem 17 grudnia 2012r.
 
XXV sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
23.11.2012.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXV sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 29 listopada 2012 roku, o godzinie 18.00 w sali szkolnej w Kobylinie, ul. Krotoszyńska 12, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Stan rolnictwa i ochrony środowiska na terenie Gminy Kobylin.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: wyrażenia woli nabycia od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Starymgrodzie własności nieruchomości na rzecz Gminy Kobylin,
b) w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylin w 2013 roku,
c) w sprawie: zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012 – 2025,
d) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2012.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej               
Tadeusz Dżygała

 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Utwórz PDF Drukuj
22.11.2012.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2010r. Nr 234,poz.1536, z późn. zmianami) oraz Rocznego Programu Współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/118/2012 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2012 r. zarządza się, co następuje:
§ 1 Ogłasza  się  otwarty konkurs ofert w formie powierzenia, na realizację zadań publicznych
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2 Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu   Miejskiego w Kobylinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kobylinie www.kobylin.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kobylinie.
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kobylina
/-/ Bernard Jasiński

Załącznik do zarządzenia: www.kobylin.pl/pliki/zalacznik-do-zarzadzenia-97-2012.pdf

 
Uchwały oraz formularze podatkowe Utwórz PDF Drukuj
19.11.2012.
Uprzejmie informujemy, że podjęte na terenie Gminy Kobylin uchwały podatkowe oraz formularze w sprawie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kobylinie pod adresem http://bip.kobylin.pl/?c=210
 
Powstanie pomnik upamiętniający ofiary nalotu na pociąg ewakuacyjny w Kole 2 IX 1939r. Utwórz PDF Drukuj
31.10.2012.

Czytaj całość
Zdjęcie z II połowy lat 40-tych (ze zbiorów Jolanty Podziemskiej)
Szukając nazwisk ofiar niemieckiego nalotu na pociąg ewakuacyjny z Krotoszyna, zgromadziliśmy już dane ponad stu osób i proponujemy do weryfikacji pierwszą, wstępną listę tych którzy zginęli w Kole 2 IX 1939 r. 

W 1939 r. w związku możliwością wojny z III Rzeszą przewidywano sformowanie pociągów ewakuacyjnych dla rodzin wojskowych, policjantów, urzędników, kolejarzy, pocztowców, które miały dotrzeć  na przewidywane zaplecze frontu. Z Krotoszyna pociąg odjechał 1 września w godzinach popołudniowych, jego trasa prowadziła przez Koźmin, Jarocin, Konin. 2 września ok. godziny 15.00 podczas postoju w pobliżu dworca kolejowego w Kole został najpierw zbombardowany przez samoloty niemieckie, a następnie pasażerowie pociągu zostali ostrzelani przez lotników z broni pokładowej. Z tego transportu zginęło co najmniej sto kilkadziesiąt osób oraz dalszych kilkadziesiąt, które zmarły z powodu ran w szpitalu w Kole. Dalsza trasa pociągu wiodła przez Warszawę do miejscowości Narol pod Lwowem. Poszukiwanie ofiar nalotu jest związane z planowaną budową pomnika na cmentarzu parafialnym w Kole na zbiorowej mogile (3 X br. wybrano już projekt tego pomnika w konkursie zorganizowanym przez władze Koła). Ważnym elementem pomnika będą tablice z nazwiskami ofiar. Stąd podjęta akcja ustalania i weryfikacji nazwisk.

Czytaj całość
 
XXIII sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
22.10.2012.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w piątek, dnia 26 października 2012 roku, o godzinie 18.00 w sali Klubu Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 131 - 143 z 256