Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego
Informacje Urzędu Miejskiego
Nowy most w Smolicach Utwórz PDF Drukuj
05.09.2012.

Czytaj całość W dniu 4 września br. odbył się końcowy odbiór techniczny inwestycji - budowa przepustu drogowego na rzece Radęca w Smolicach. Uznano, że prace wykonane zostały zgodnie z projektem, nie zgłoszono żadnych uwag.

Wykonawcą prac była firma P.H.U. "CHOD – DRÓG" Andrzejewski Przemysław z Krobii.

Koszt inwestycji wyniósł 249.994,14 zł, całość środków pochodziła z budżetu Gminy.

Czytaj całość
 
Nabór na stanowisko urzędnicze: d/s księgowości podatkowej Utwórz PDF Drukuj
05.09.2012.

Burmistrz Kobylina prowadzi nabór na stanowisko urzędnicze: d/s księgowości podatkowej

Wymiar: 1 etat w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Kobylinie
1. Wymagania konieczne dla kandydatów:
1) wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku
2) obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej
3) osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4) osoba nie była   skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku

Więcej informacji dostępne na stronach Biuletynu Infromacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kobylinie pod bezpośrednim linkiem http://bip.kobylin.pl/?a=2375

 
Dożynki powiatowe Utwórz PDF Drukuj
04.09.2012.

W dniu 2 września 2012 r. odbyły się dożynki powiatowe. W tym roku to święto plonów razem ze Starostwem Powiatowym organizowała Gmina Krotoszyn.

Naszą gminę  reprezentował Burmistrz Kobylina – Bernard Jasiński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kobylinie – Tadeusz Dżygała. Natomiast rolników kobylińskich  reprezentował Eugeniusz Przewoźny z Fijałowa. Posiada on gospodarstwo rolne o powierzchni 24 ha, a uprawia 51 ha. Sieje zboża, rzepak, kukurydzę cukrową, truskawki deserowe, buraki ćwikłowe, pietruszkę korzeniową.

 
Apel pamięci Utwórz PDF Drukuj
03.09.2012.

Czytaj całość 31 sierpnia o godz. 19-tej , w przeddzień 73 rocznicy wybuchu II wojny światowej, przy pomniku "Poległym i Pomordowanym" odbył się uroczysty apel pamięci poświęcony ofiarom wojny, a w szczególności obywatelom Kobylina, którzy stracili życie w wyniku działań wojennych.

W apelu uczestniczyło społeczeństwo miasta i gminy, władze samorządowe, przedstawiciele szkół, zakładów pracy, partii i organizacji pozarządowych, harcerze i Orkiestra Dęta przy OSP w Kobylinie.
Delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Organizatorem uroczystości było Kobylińskie Towarzystwo Kulturalne.

Czytaj całość
 
III Rata podatku Utwórz PDF Drukuj
31.08.2012.

Przypominamy wszystkim Podatnikom (osobom fizycznym) podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, że 15 września 2012 r. mija termin zapłaty trzeciej raty podatku. Zobowiązania można uregulować w następujący sposób:

- na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Kobylinie Bank Spółdzielczy w Krotoszynie / o. Kobylin: 39 8410 1039 0000 0475 2000 0001

- w kasie Urzędu Miejskiego w Kobylinie w godzinach od 7.30 do 14.30.

 
Apel Pamięci Utwórz PDF Drukuj
29.08.2012.
Kobylińskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na apel pamięci w 73 rocznicę wybuchu II wojny światowej 31 sierpnia /piątek/ o godz. 19 – tej przy pomniku "Poległym i Pomordowanym" ul. Krotoszyńska w Kobylinie.
 
Uwaga przedsiębiorcy Utwórz PDF Drukuj
29.08.2012.

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty. Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ komunikat Ministra Gospodarki.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

 
XXI sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
28.08.2012.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w środę, dnia 29 sierpnia 2012 roku, o godzinie 18.00, w sali Klubu Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobylin za I półrocze 2012 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012-2025 za I półrocze 2012 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.
6. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/185/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylin,
b) w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Siła drzemie w indywidualizacji” współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
c) w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Starkówiec,
d) w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zalesie Wielkie,
e) w sprawie: zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012 – 2025,
f) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2012.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej               
Tadeusz Dżygała

 
Program "Aktywny samorząd" dla niepełnosprawnych Utwórz PDF Drukuj
28.08.2012.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie uprzejmie informuje, że w dniu  28 marca br. Uchwałą nr 3/2012 Zarząd PFRON uruchomił program "AKTYWNY SAMORZĄD" skierowany dla osób niepełnosprawnych.

I. Program podzielony jest na 9 modułów:

1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2. obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
5. obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
6. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
7. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
8. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
9. obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

II. Adresatami programu są:

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 144 - 156 z 256