Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego
Informacje Urzędu Miejskiego
10 listopada urząd będzie nieczynny Utwórz PDF Drukuj
07.11.2014.
Burmistrz Kobylina informuje, że dnia 10 listopada br. tj. poniedziałek Urząd Miejski w Kobylinie będzie nieczynny.
 
XLVI sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
07.11.2014.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) zwołuję XLVI sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w środę 12 listopada 2014 roku, o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Starkówcu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie  uchwał:
a) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
b) w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego,
c) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/256/14 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kobylin lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną i wskazania organów do tego uprawnionych,
d) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Podsumowanie VI Kadencji Rady Miejskiej w Kobylinie:
a) Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie,
b) Wystąpienie Burmistrza Kobylina.
8. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała

 
XLV Sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
20.10.2014.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) zwołuję XLIV sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Sesja odbędzie się w poniedziałek 27 października 2014 roku, o godz. 18.00 w sali Klubu Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16 z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Wojewody Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie i Burmistrza Kobylina na temat oświadczeń majątkowych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kobylin na rok 2015,
b) w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015,
c) w sprawie: programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok,
d) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2014 - 2025,
e) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała
 
Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej Utwórz PDF Drukuj
14.10.2014.

Burmistrz Kobylina ogłasza I nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kobylin.

Działkę niezabudowaną położoną w Smolicach oznaczoną numerem geodezyjnym 397 o pow. 0,2635 ha, zapisaną w KW KZ1R/00031537/3 w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Krotoszynie.

Zbywana nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń. Znajduje się na obszarze, dla którego brak planu zagospodarowania przestrzennego, a na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kobylin to teren zabudowy mieszkaniowej, usługowej, rzemieślniczej istniejące i proponowane. W decyzji o warunkach zabudowy ustalono funkcję zabudowy i zagospodarowania tego terenu jako teren zabudowy handlowo-usługowej. Według ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków gruntowych teren ten stanowi grunty RIVa.

Cena wywoławcza: 248.000,00 zł plus dodatkowo 23% podatek VAT

I przetarg odbędzie się:

Czytaj całość
 
Zaproszenie Utwórz PDF Drukuj
14.10.2014.

Na podstawie art.15. ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego, zapraszam chętnych spełniających wymogi zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych w ramach otwartego konkursu ofert. Termin składania kandydatur upływa z dniem 20 października 2014r.

Burmistrz Kobylina
/-/ Bernard Jasiński

 
Współpraca Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 Utwórz PDF Drukuj
08.10.2014.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi Programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/254/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Gmina Kobylin, publikuje na stronie internetowej projekt Programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, dostępny pod adresem http://bip.kobylin.pl/?a=3056

Wyrażenie pisemnej opinii na temat projektu programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 zgodnie z uchwałą Nr XLIV/254/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2010r. zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) mogą złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Burmistrzowi Kobylina.

 
XLIV Sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
23.09.2014.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) zwołuję XLIV sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Sesja odbędzie się w poniedziałek 29 września 2014 roku, o godz. 18.00 w sali Klubu Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16 z następującym porządkiem obrad:
Czytaj całość
 
Zarząd Rady Osiedla informuje... Utwórz PDF Drukuj
23.09.2014.
Organizacje i stowarzyszenia korzystające ze wsparcia finansowego z Rady Osiedla proszone są o składanie wniosków na 2015 rok do dnia 03 października br. w Urzędzie Miejskim w Kobylinie - biuro nr 5 lub u pana Zdzisława Górskiego.
 
Nieruchomości gruntowe na sprzedaż Utwórz PDF Drukuj
25.08.2014.
Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 12,59 ha, położonych w Wałkowie (gm. Koźmin Wlkp). Uchwała oraz szczegółowy wykaz nieruchomości znajduje się na stronie http://www.zgzgb.bip.gmina.pl/index.php?id=59
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 40 - 52 z 256