Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego
Informacje Urzędu Miejskiego
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na reazlzację zadań w dziedzienie kultury Utwórz PDF Drukuj
20.01.2014.

Zarządzenie nr 11/2014 Burmistrza Kobylina z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobylin w dziedzinie kultury i kultury fizycznej na rok 2014r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami/, art. 13 ustawy z dnia 24 marca 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami/, uchwały Nr XXXV/194/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 października 2013r. w sprawie: programu współpracy Gminy Kobylin na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, oraz uchwały Nr XXXVII/213/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2014, Burmistrz Kobylina zarządza co następuje.

Czytaj całość
 
Zwrot podatku akcyzowego Utwórz PDF Drukuj
17.01.2014.

Informujemy, że w dniach od 03.02.2014 r. do 28.02.2014 r. przyjmowane będą wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r. została ustalona w wysokości 0,95 zł, natomiast limit zwrotu podatku wynosi 86 litrów na 1 hektar użytków rolnych.

Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku, zatem: do składanych wniosków należy załączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego obejmujące okres od dnia 01.08.2013 r. do dnia 31.01.2014 r.

 
Deklaracje na podatek od środków transportowych Utwórz PDF Drukuj
17.01.2014.

Przypominamy, że do 15 lutego należy składać deklaracje na podatek od środków transportowych. Formularze deklaracji oraz Uchwała Rady Miejskiej w Kobylinie w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych dostępne są na stronie internetowej: www.bip.kobylin.pl w zakładce Podatki.

Termin zapłaty I raty podatku od środków transportowych to 15 luty. Drugą ratę natomiast należy uiścić w terminie do 15 września.

 
Deklaracje na podatek rolny, leśny, od nieruchomości na 2014 r. Utwórz PDF Drukuj
17.01.2014.

Przypominamy, że osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości położonych na terenie Gminy Kobylin, mają obowiązek złożenia do dnia 15 stycznia 2014 roku deklarację na podatek rolny i leśny oraz do 31 stycznia br. deklaracji na podatek od nieruchomości na 2014 r.

Deklaracje należy złożyć na formularzu określonym przez Radę Miejską w Kobylinie. Wzór formularza deklaracji znajduje się na stronie internetowej: www.bip.kobylin.pl, w zakładce Podatki, wraz z uchwałą Rady Miejskiej w Kobylinie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Termin 31 stycznia br. jest również terminem zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości w wysokości 1/12 kwoty wskazanej w deklaracji. Pozostałe raty należy wpłacać w terminie do 15-go każdego miesiąca.

 
Indywidualne numery kont bankowych dla podatników Utwórz PDF Drukuj
03.01.2014.

Od 1 stycznia 2014 r. każdy z podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ma utworzone indywidualne konto bankowe, na które winien dokonywać wpłat.

Numery tych kont są umieszczone na decyzjach ustalających wymiar podatków lokalnych doręcznych w/w podatnikom.

Osoby prawne posiadające nieruchomości na terenie Gminy Kobylin otrzymały indywidualne numery kont.

 
Dodatek energetyczny Utwórz PDF Drukuj
02.01.2014.

Od 1 stycznia 2014 roku osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Kobylinie – biuro nr 9

Jaka jest wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:

1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,36 zł / miesiąc;
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł / miesiąc;
3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł / miesiąc.

Czytaj całość
 
Jubileusze Par Małżeńskich w 2013 r. Utwórz PDF Drukuj
20.12.2013.

Czytaj całośćW dniu 9 grudnia br. świętowano jubileusze 60 i 50-lecia pożycia małżeńskiego. Spośród czternastu zaproszonych par należy wyróżnić dwie pary małżeńskie obchodzące Diamentowy Jubileusz. Dostojnych Jubilatów z radością powitał Burmistrz Kobylina Bernard Jasiński, dziękując za przyjęcie zaproszenia. Powitał również poprzedniego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Panią Emilię Benasiewicz. W zaszczytnym gronie zabrakło Pani Genowefy Jochaniak, z serdecznością wspominaną i której przesyłamy pozdrowienia i życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Burmistrz Kobylina podziękował Jubilatom za przykład Dobrych Rodzin, trwałości małżeństwa i rodziny, za bycie autorytetem, moralnym wsparciem i pomocą dla swoich dzieci, wnuków i prawnuków, za trud i poświęcenie, za wychowanie dzieci na dobrych obywateli i za pracę na rzecz całej społeczności. Złożył życzenia w imieniu własnym i samorządu naszej gminy długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, w niegasnącej miłości otoczenia najbliższych, wszelkiej pomyślności oraz doczekania kolejnych jubileuszy.

Małżonków obchodzących Złote Gody Burmistrz w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, a wszystkim parom wręczył listy gratulacyjne, kwiaty i upominki.

Jubilatami 50-lecia są małżonkowie:

Czytaj całość
 
Zaproszenie do komisji konkursowej Utwórz PDF Drukuj
13.12.2013.

Na podstawie art.15. ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego, zapraszam chętnych spełniających wymogi zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. Termin składania kandydatur upływa z dniem 26 grudnia 2013r.

Burmistrz Kobylina
/-/ Bernard Jasiński

 
Zaproszenie do prac w komisji konkursowej Utwórz PDF Drukuj
13.12.2013.

Na podstawie art.15. ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego, zapraszam chętnych spełniających wymogi zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.  Termin składania kandydatur upływa z dniem 26 grudnia 2013 r.

Burmistrz Kobylina
/-/ Bernard Jasiński

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 79 - 91 z 256