Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego arrow XXXV sesja Rady Miejskiej w Kobylinie
XXXV sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w środę, dnia 30 października 2013 roku, o godzinie 18:00 w Klubie Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Wojewody Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie i Burmistrza Kobylina na temat oświadczeń majątkowych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kobylin na rok 2014,
b) w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014,
c) w sprawie: programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
d) w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulic: Kolejowa - Kopernika w Kobylinie,
e) w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
f) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
g) w sprawie: zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2013 – 2025,
h) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2013.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »