Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego arrow Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Utwórz PDF Drukuj

Zarządzenie nr 98/2013 Burmistrza Kobylina z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późniejszymi zmianami) oraz Rocznego Programu Współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXV/194/2013 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Kobylin na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert w formie powierzenia, na realizację zadań publicznych stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kobylinie, na  stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kobylinie www.kobylin.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kobylinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załącznik do Zarządzenia nr 98/2013 Burmistrza Kobylina z dnia 20 listopada 2013 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536; z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXXV/194/2013 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.

Burmistrz Kobylina Ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji następujących zadań publicznych Gminy Kobylin.

L.p. Obszar działania Rodzaj zadania Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań na 2014 r. Wysokość  środków finansowych w 2013r. Wysokość środków finansowych w 2012r.
1 Sport Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki
i krajoznawstwa a w szczególności :
1)  Popularyzacja i organizacja współzawodnictwa sportowego dla dzieci, młodzieży w zakresie gry w karty i gier planszowych2) Rozwój sportu masowego dzieci i dorosłych w strzelectwie sportowym
6 400,00 6 400,00 7 400,00
2 Kultura Działania na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej a w szczególności:1) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej, ochrona i popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu w tym zbiorów bibliotecznych2) Ochrona i popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu3) Organizacja form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej orkiestry dętej 50 600,00 59 700,00 60 100,00

Termin w warunki realizacji zadania:

1. Warunkiem realizacji zadania: jest adresowanie go na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Kobylin.
2. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
3. Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536; z późniejszymi zmianami)

Warunki i termin składania ofert

1. Formularz oferty konkursowej – oferty należy składać według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. nr 6, poz. 25)

2. Miejsce i termin składania ofert – oferty na realizację zadania będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert" oraz nazwą zadania, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. do godz. 15:15 do  Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

3. Złożenie oferty po terminie oraz niekompletnej wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej. Dopuszcza się wezwanie oferenta przez Komisję Konkursową celem złożenia wyjaśnień uzupełniających.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru

1. Po zakończeniu naboru wniosków przeprowadzona zostanie ocena formalna wniosków zgodnie z Kartą oceny oferty. W przypadku stwierdzenia uchybień Wnioskodawca ma prawo do uzupełnienia braków w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu. Wniosek, który nie spełnia któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej, zostanie odrzucony. Wnioski, które spełnią wszystkie kryteria oceny formalnej zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

2. Ocena merytoryczna dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów:

Przygotowanie organizacji do realizacji zadania
- dotychczasowe doświadczenia we współpracy z organizacją: 0 - 5 punktów,
- doświadczenie w realizacji podobnych zadań: 0 - 5 punktów,
- personel organizacji oraz jej partnerów w stosunku do realizacji zadania: 0 - 5 punktów,
- posiadane zasoby lokalowe, sprzętowe i finansowe organizacji: 0 - 5 punktów,
- zaangażowanie wolontariuszy: 0 - 5 punktów.

Sposób realizacji zadania
- zgodność oferty z założeniami konkursu: 0 - 10 punktów,
- adekwatność i jakość przyjętych metod i działań do realizacji zadania: 0 - 15 punktów,
- efekty realizacji zadania w stosunku do założeń konkursu: 0 - 10 punktów,
- harmonogram działań w odniesieniu do zadania: 0-5 punktów.

Budżet projektu
- przejrzystość, czytelność i szczegółowość przedstawionego budżetu, brak błędów rachunkowych: 0 - 5 punktów,
- adekwatność wydatków (w tym kwot) z punktu widzenia proponowanych działań: 0-10 punktów,
- relacja kosztów pośrednich i operacyjnych w stosunku do ogólnych kosztów realizacji zadania: 0-5 punktów,

3. Decyzję o wyborze oferty podejmie Burmistrz Kobylina, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej  powołanej zarządzeniem Burmistrza. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w BIP, na stronie internetowej www.kobylin.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kobylinie.

4. Wybór nastąpi w terminie do 30 dni od daty składania ofert ujętej w ogłoszeniu.

5. Zastrzega się prawo unieważnienia wyboru ofert w przypadku zmiany uchwały budżetowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kobylinie, Rynek 1, pokój nr 1, tel. 65 548 24 01 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.kobylin.pl.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »