Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego arrow XLII sesja Rady Miejskiej w Kobylinie
XLII sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) zwołuję XLII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w środę 25 czerwca 2014 roku, o godz. 18:00 w sali Klubu Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja dotycząca realizacji remontów i inwestycji oświatowych.
6. Sytuacja na rynku pracy w powiecie krotoszyńskim ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Kobylin.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kobylin za rok 2013,
b) w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kobylina,
c) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylin",
d) w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/165/13 w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Kobylin na lata 2013 – 2016,
e) w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kobylin,
f) w sprawie: zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kobylinie,
g) w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
h) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2013 – 2025,
i) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014.
8. Oświadczenie Rady Miejskiej w Kobylinie w sprawie wpisania złóż węgla brunatnego do wykazu o znaczeniu strategicznym.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »