Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego arrow V sesja Rady Miejskiej w Kobylinie
V sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję V sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w piątek, dnia 27 marca 2015 roku, o godzinie 14:00 w sali szkolnej przy Placu Glabera 1 w Kobylinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
6. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w 2014 roku.
7. Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy w 2014 roku.
8. Informacja o działalności związków, stowarzyszeń i organizacji międzygminnych, których członkiem jest Gmina Kobylin.
9. Sprawozdanie z prac Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kobylin za rok 2014.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we wsi Zalesie Małe, gmina Kobylin,
b) w sprawie: wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
c) w sprawie: zamiaru wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d) w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki,
e) w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2015 roku.
f) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015 – 2025,
g) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2015.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »