Aktualności arrow Aktualności arrow Wyprawka szkolna 2010/2011
Wyprawka szkolna 2010/2011 Utwórz PDF Drukuj

Uwaga rodzice! Burmistrz Kobylina informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne  (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 612) i Uchwałą Nr 76/2010 Rady Ministrów  z dnia 28 maja 2010 r.  w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne - o dofinansowanie zakupu podręczników będą mogli ubiegać się rodzice uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w:

 • klasach I - III szkoły podstawowej
 • klasie II gimnazjum

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać ze względu na jedno z trzech wyszczególnionych poniżej kryteriów:

 • spełnia kryterium dochodowe – dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać kwoty 351 zł netto miesięcznie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),
 • przekracza w/w kwotę - gdy w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczych, alkoholizm lub narkomania, potrzeba ochrony wielodzietności, zdarzenia losowego itp. (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) - na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,
 • posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży / uczniowie – bez kryterium dochodowego.

Dofinansowania zakupu podręczników wynoszą:

 • do 170 zł - dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej o kryterium dochodowym poniżej 351 zł netto na osobę w rodzinie oraz bez względu na dochód - dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie klas I- III szkoły podstawowej,
 • do 310 zł - dla uczniów klas II gimnazjum o kryterium dochodowym poniżej 351 zł netto na osobę w rodzinie oraz bez względu na dochód rodziny - dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie klas I- III gimnazjum,
 • do 200 zł - bez względu na dochód rodziny - dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie klas IV- VI szkoły podstawowej.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wnioski należy składać w sekretariatach szkół (wnioski należy pobrać w szkole, do której uczęszcza dziecko).

Do wniosku należy przedstawić następujące dokumenty:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
 • odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 • oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym,
 • zaświadczenie z Urzędu Miejskiego o wielkości gospodarstwa rolnego,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,
 • kserokopia  decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego,
 • kserokopia decyzji o pobieranym dodatku mieszkaniowym lub oświadczenie o nie pobieraniu takiego dodatku.
 • oświadczenie o wysokości dochodów – w uzasadnionych przypadkach.

Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie w szkole imiennych rachunków, faktur VAT, paragonu lub oświadczenia o zakupie podręczników.

W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”.

Ostateczny termin złożenia wniosku upływa dnia 03 września 2010 r.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do szkół, do których uczęszczają dzieci.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »