Aktualności arrow Aktualności arrow Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Utwórz PDF Drukuj
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 30 marca 2017 roku o godzinie 18.00 w Sali szkolnej przy placu Glabera w Kobylinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
6. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w 2016 roku.
7. Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy w 2016 roku.
8.  Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kobylin za rok 2016.
9.  Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kobylin na lata 2017 – 2022,
b) w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,
c) w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Kobylin na lata 2017 -2020,
d) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zalesie Małe,
e) w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
f) w sprawie: wyrażenia zgody na postawienie w stan likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie,
g) w sprawie: nie wyrażenia  zgody na wyodrębnienie w budżecie  gminy na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki,
h) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017,
i) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2017 – 2027.
10.  Wolne głosy i wnioski.
11.  Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Tadeusz Dżygała
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »