Aktualności arrow Aktualności arrow ZARZĄDZENIE NR 39/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 24 marca 2017 roku
ZARZĄDZENIE NR 39/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 24 marca 2017 roku Utwórz PDF Drukuj
ZARZĄDZENIE NR 39/2017
Burmistrza Kobylina
z dnia 24 marca 2017 roku
 
 
w sprawie: wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Stary Kobylin


          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz § 8 ust. 1,2 i 3 Statutu Sołectwa Stary Kobylin stanowiącego załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IX/74/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie: statutów jednostek pomocniczych Gminy Kobylin (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 164, poz. 3069), postanawiam co następuje :

§ 1.

1. Zarządzam przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Stary Kobylin.
2. Zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2017 roku (wtorek) o godzinie 18.00 w Sali Klubu Seniora w Kobylinie.
3. Dla dokonania ważnego wyboru do Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.
O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się wymaganej liczby mieszkańców zarządzam odbycie następnego zebrania wiejskiego po upływie 30 minut od pierwszego zebrania w tym samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.
4. Porządek obrad :
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Komisji Wyborczej.
3. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej.
4. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej.
5. Wolne głosy i wnioski
6. Zakończenie.  
5. Obradom przewodniczyć będzie Grzegorz Okupnik.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                               Zastępca
                                                                      Burmistrza Kobylina
                                                                        /-/ Mirosław Sikora
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »