Aktualności arrow Aktualności arrow Ogłoszenie Przetargu na sprzedaż dz. 474 w Kuklinowie
Ogłoszenie Przetargu na sprzedaż dz. 474 w Kuklinowie Utwórz PDF Drukuj
B U R M I S T R Z    K O B Y L I N A
Ogłasza I nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylin


Działkę niezabudowaną przeznaczoną pod zabudowę położoną w Kuklinowie, oznaczoną numerem geodezyjnym 474 na arkuszu mapy 1 o pow. 0,1700 ha, zapisaną w księdze wieczystej KZ1R/00031350/8 w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie, w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Działka położona jest na obszarze, dla którego brak planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylin ustanowionego Uchwałą nr XXXVI/217/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2009 roku, teren na którym jest usytuowana nieruchomość gruntowa to tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, rzemieślniczej istniejące
i proponowane. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej pismem z dnia 20 stycznia 1990 roku nr GZU.pg.0602/Z-41137/41537/90 wyraził zgodę na przeznaczenie tej działki na cele nierolnicze. Zbywana nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń.
Cena  Wywoławcza: 50.650,00 zł
 sprzedaż zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
I przetarg odbędzie się:

W dniu 28 lipca 2017 r. o godz. 10-tej w sali ślubów Urzędu Miejskiego w Kobylinie. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwotę 5.065,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Kobylinie lub na konto Urzędu Miejskiego w Kobylinie w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Oddział Kobylin nr 82 8410 1039 0000 0475 2000 0003
w gotówce nie później niż 3 dni przed dniem otwarcia przetargu, tj. do dnia 24 lipca 2017 r. Wadium winno znajdować się w dniu 24 lipca 2017 r. na koncie Urzędu Miejskiego
w Kobylinie. Upoważnionymi do wzięcia udziału w przetargu są wszyscy, którzy wpłacą wymagane wadium w w/w terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po jego zakończeniu niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od rozstrzygnięcia przetargu na podane konto bankowe. Nabywca powinien wpłacić kwotę nabycia nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu najpóźniej w dniu ustalonego terminu sporządzenia umowy przenoszącej własność. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
W razie nieskuteczności  I przetargu
II przetarg odbędzie się po upływie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy licząc od dnia zamknięcia pierwszego przetargu a jego miejsce oraz termin podany zostanie w oddzielnym ogłoszeniu. W razie uchylania się od zawarcia umowy cywilno-prawnej po odbytym przetargu wpłacone przez nabywcę wadium przepada i wówczas można ogłosić powtórny przetarg na sprzedaż tej nieruchomości.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać
w siedzibie Gminy Kobylin tj. w Urzędzie Miejskim w Kobylinie Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 1 w pokoju nr 6, tel. 65 5482401 wew. 24 u Inspektora Jacka Paluszkiewicza w godzinach urzędowania.
BURMISTRZ KOBYLINA zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wywieszono : 26-06-2017 r.                                                  
Zdjęto :          26-07-2017 r.                                            

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kobylinie przy ulicy Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 1, oraz podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w internecie na stronie BIP, wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczono w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położna jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »