Aktualności arrow Aktualności arrow O G Ł O S Z E N I E
O G Ł O S Z E N I E Utwórz PDF Drukuj

           W nawiązaniu do informacji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotyczącej obowiązku realizacji działań określonych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego  kraju (aPWŚK) uprzejmie informujemy, że dokumenty aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy zostały opublikowane w formie  rozporządzeń w Dzienniku Ustaw, stając się aktami prawnymi regulującymi działania w gospodarce wodnej w okresie planistycznym na lata 2016 – 2021.


           Na terenie działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu obowiązują:

1. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, do którego należy Gmina Kobylin (Dz. U. z 2016 r., poz.1967)
2. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby (Dz. U. z 2016 r., poz.1929)
3. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju (Dz. U. z 2016 r., poz.1918).

Powyższe Plany są dokumentami strategicznymi, które m.in. opisują stan wód powierzchniowych i podziemnych, określają cele środowiskowe dla jednolitych części wód (jcw) i obszarów chronionych oraz wskazują zadania prowadzące do osiągnięcia dobrego stanu wód spoczywające na jednostkach odpowiedzialnych za ich realizację. Informacje w zakresie działań przedstawione zostały w rozdziale dotyczącym podsumowania działań zawartych
w programie wodno-środowiskowym kraju z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanowionych celów środowiskowych.

          Działania wymienione w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK) uwzględniają podział na działania podstawowe i uzupełniające wynikające z art. 113 b Prawo wodne oraz art. 11 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Działania podstawowe ukierunkowane są na spełnieniu minimalnych wymogów i wynikają z szeregu dyrektyw. Działaniami uzupełniającymi są z kolei wszystkie pozostałe środki, które muszą zostać przyjęte w celu osiągnięcia celów środowiskowych przez wszystkie jcw, które zostały zidentyfikowane jako zagrożenie ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.
           
          Każdemu działaniu określonemu w aPWŚK przypisano jednostkę odpowiedzialną
(w tym gminy oraz podmioty indywidualne) za jego realizację, harmonogram wdrożenia, szacunkowy koszt i potencjalne źródło finansowania. Pozyskanie środków realizacji działań jest obowiązkiem wskazanej jednostki.

          W zakresie rzeczowym dotyczącym działań na obszarze gminy Kobylin: to po pierwsze dla gminy - edukacja, a dla jednostek prowadzących działalność rolniczą na OSN – przestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej, oraz po drugie dla gminy  - przeprowadzenie kontroli, a dla właścicieli nieruchomości regularny  i udokumentowany wywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych.Kobylin, dnia 5 lipca 2017 r.                                           Zastępca Burmistrza
                                                                                            Mirosław Sikora

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »