Aktualności arrow Aktualności arrow ZARZĄDZENIE NR 87/2017
ZARZĄDZENIE NR 87/2017 Utwórz PDF Drukuj
ZARZĄDZENIE NR 87/2017
Burmistrza Kobylina
z dnia 1 sierpnia 2017 roku

w sprawie : wyborów Sołtysa Sołectwa Górka


          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz § 8 ust. 1,2 i 3 Statutu Sołectwa Stary Kobylin stanowiącego załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/74/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie: statutów jednostek pomocniczych Gminy Kobylin (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 164, poz. 3069), postanawiam co następuje :

§ 1.

1. Zarządzam przeprowadzenie wyborów Sołtysa  Sołectwa Górka.
2. Zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 4 września 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 20.00 w świetlicy wiejskiej w Górce.
3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.
O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się wymaganej liczby mieszkańców zarządzam odbycie następnego zebrania wiejskiego po upływie 30 minut od pierwszego zebrania w tym samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.
4. Porządek obrad :
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Komisji Wyborczej.
3. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa
4. Wybory Sołtysa.
5. Wolne głosy i wnioski
6. Zakończenie.   
5. Obradom przewodniczyć będzie Grzegorz Okupnik.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                      p.o.
                                                                          Burmistrza Kobylina
                                                                              /-/Rafał Nowacki
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »