OGŁOSZENIE Utwórz PDF Drukuj
BURMISTRZ KOBYLINA
o g ł a s z a
przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż ciągnika rolniczego marki URSUS C355, Nr rej. PKR C191, rok produkcji 1972 wraz z przyczepą T058, Nr rej. PKR P383, rok produkcji 1989
stanowiącego własność Gminy Kobylin


Opis przedmiotu sprzedaży:

Pojazd marki: URSUS
Model pojazdu: C355
Nr rejestracyjny: PKR C191
Rok produkcji: 1972
Nr identyfikacyjny (VIN): 138453
Data pierwszej rejestracji: 31.07.1972r.
Data ważności badania technicznego: 05.12.2018r.
Ubezpieczenie OC ważne do: 31.12.2018r.
Dop. masa całkowita: 2680 kg
Rodzaj silnika: Diesel
Pojemność/Moc silnika: 3120,00 cm3

Przyczepa rolnicza specjalizowana T058 nr rej. PKR 9383
Nr identyfikacyjny: 614183
Rok produkcji: 1989
Data pierwszej rejestracji: 13.03.1989r.
Masa własna: 1380 kg
Dop. masa całkowita: 5380 kg
Dop. ładowność: 4000 kg
Liczba osi: 2
Ważność badań technicznych: 05.12.2019r.
Polisa ubezpieczeniowa ważna do 31.12.2018r.


Cena wywoławcza:
12.500,00 zł netto + obowiązująca stawka VAT 23%, tj. 2875,00 zł, co daje cenę brutto 15.375,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2018 roku o godz. 12:15 w budynku Urzędu Miejskiego w Kobylinie, w pokoju nr 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto tj. 1250,00 zł najpóźniej do dnia 27 lipca 2018 r. Wadium powinno być wpłacone na konto Gminy Kobylin Nr 82 8410 1039 0000 0475 2000 0003 z adnotacją  „Wadium na sprzedaż ciągnika rolniczego wraz z przyczepą ”. Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Kobylin.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 5) Urzędu Miejskiego w Kobylinie w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż ciągnika rolniczego wraz z przyczepą”, najpóźniej w dniu 31 lipca 2018 r., do godz. 12:00.

Oferta powinna zawierać:
    1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
    2. oferowaną cenę nabycia która nie może być niż cena wywoławcza;
    3. podpis oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2018 roku o godz. 12:15.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni od dnia przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Ciągnik wraz z przyczepą można obejrzeć na terenie komunalnym przy ulicy Krobskiej  w Kobylinie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 65 548 24 01.

Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie pod w/w numerem telefonu lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim, pokój nr 1 – p. Agnieszka Jańczak.

 

{mosimagE}

{mosimagE}

{mosimagE}

{mosimagE}

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »