Zarządzenie Utwórz PDF Drukuj
ZARZĄDZENIE NR 176/2018 Burmistrza Kobylina z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.450) oraz Rocznego Programu Współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 rok zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert w formie powierzenia, na realizację zadań publicznych stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kobylinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kobylinie www.kobylin.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kobylinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kobylina
/-/ Tomasz Lesińskihttp://kobylin.nowoczesnagmina.pl/?a=5894
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »