Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego arrow XXIX sesja Rady Miejskiej w Kobylinie
XXIX sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w poniedziałek, dnia 25 marca 2013 roku, o godzinie 17.00 w Klubie Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
6. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w 2012 roku.
7. Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy w 2012 roku.
8. Informacja o działalności związków, stowarzyszeń i organizacji międzygminnych, których członkiem jest Gmina Kobylin.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do    3 lat na rzecz tych samych dzierżawców, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
b) w sprawie:  przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy,
c) w sprawie: określenia przystanków komunalnych na terenie Gminy Kobylin, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobylin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
d) w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki,
e) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2013 – 2025.
f) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2013.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej               
Tadeusz Dżygała

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »