XXXVI sesja Rady Miejskiej w Kobylinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję XXXVI sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w piątek, dnia 29 listopada 2013 roku, o godzinie 18.00 w Klubie Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Stan rolnictwa i ochrony środowiska na terenie Gminy Kobylin.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Krotoszyńskiej i Rzemiechowskiej w Kobylinie - Etap I,
b) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/196/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
c) w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2014 roku,
d) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2013.
7. Przyjęcie stanowiska w sprawie budowy obwodnicy Kobylina.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała