XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kobylinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w piątek 28 marca 2014 roku, o godz. 14:00 w sali Klubu Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w 2013 roku.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy w 2013 roku.
8. Informacja o działalności związków, stowarzyszeń i organizacji międzygminnych, których członkiem jest Gmina Kobylin.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki,
b) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/126/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kobylin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
c) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/151/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kobylin, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
d) w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Kobylin,
e) w sprawie: przyjęcia wykonania zadań zarządcy dróg publicznych powiatowych
w Gminie Kobylin,
f) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2013 – 2025,
g) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała