Zaproszenie

Na podstawie art.15. ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego, zapraszam chętnych spełniających wymogi zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych w ramach otwartego konkursu ofert. Termin składania kandydatur upływa z dniem 20 października 2014r.

Burmistrz Kobylina
/-/ Bernard Jasiński