Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Burmistrz Kobylina ogłasza I nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kobylin.

Działkę niezabudowaną położoną w Smolicach oznaczoną numerem geodezyjnym 397 o pow. 0,2635 ha, zapisaną w KW KZ1R/00031537/3 w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Krotoszynie.

Zbywana nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń. Znajduje się na obszarze, dla którego brak planu zagospodarowania przestrzennego, a na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kobylin to teren zabudowy mieszkaniowej, usługowej, rzemieślniczej istniejące i proponowane. W decyzji o warunkach zabudowy ustalono funkcję zabudowy i zagospodarowania tego terenu jako teren zabudowy handlowo-usługowej. Według ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków gruntowych teren ten stanowi grunty RIVa.

Cena wywoławcza: 248.000,00 zł plus dodatkowo 23% podatek VAT

I przetarg odbędzie się:

W dniu 21 listopada 2014 roku w piątek o godz. 10-tej w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kobylinie. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwotę 24.800,00 zł należy wpłacić w gotówce na konto Urzędu Miejskiego w Kobylinie w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Oddział Kobylin nr 82 8410 1039 0000 0475 2000 0003 nie później niż 3 dni przed dniem otwarcia przetargu, czyli do dnia 17 listopada 2014 roku. Upoważnionymi do wzięcia udziału w przetargu są wszyscy, którzy wpłacą wymagane wadium w w/w terminie. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po jego zakończeniu w ciągu trzech dni. Nabywca powinien wpłacić cenę nabycia nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu najpóźniej jeden dzień przed ustalonym terminem sporządzenia umowy notarialnej. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

W razie nieskuteczności I przetargu II przetarg odbędzie się po upływie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy licząc od dnia zamknięcia pierwszego przetargu a jego miejsce oraz termin podany zostanie w oddzielnym ogłoszeniu.

W razie uchylania się od zawarcia umowy cywilno-prawnej po odbytym przetargu wpłacone przez nabywcę wadium przepada i wówczas można ogłosić powtórny przetarg na sprzedaż tej nieruchomości.

Burmistrz Kobylina zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kobylinie oraz podano do wiadomości na stronie internetowej www.kobylin.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kobylin.pl oraz wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat krotoszyński a także podano do publicznej wiadomości we wsi Smolice w sposób zwyczajowo przyjęty.