XLV Sesja Rady Miejskiej w Kobylinie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) zwołuję XLIV sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Sesja odbędzie się w poniedziałek 27 października 2014 roku, o godz. 18.00 w sali Klubu Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16 z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Wojewody Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie i Burmistrza Kobylina na temat oświadczeń majątkowych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kobylin na rok 2015,
b) w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015,
c) w sprawie: programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok,
d) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2014 - 2025,
e) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała