Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Kobylinie

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Kobylinie odbędzie się w dniu 28 listopada 2014 roku (piątek), o godzinie 13-tej w sali szkolnej przy Placu Glabera 1 w Kobylinie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej w Kobylinie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wydanie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Kobylinie.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Wydanie Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Kobylinie.
5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Kobylina.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
8. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie.
9. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
10. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie.
11. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Kobylinie.