III sesja Rady Miejskiej w Kobylinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję III sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Sesja odbędzie się w poniedziałek, dnia 29 grudnia 2014 roku, o godzinie 14.00 w Sali szkolnej przy Placu Andrzeja Glabera 1 w Kobylinie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami za lata 2013 – 2014.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kobylin,
b) w sprawie: regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kobylin,
c) w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2015 roku,
d) w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kobylina,
e) w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kobylinie na rok 2015,
f) w sprawie: planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015,
g) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2014 – 2025,
h) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015- 2025.
8. Uchwalenie budżetu gminy Kobylin na rok 2015.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała