IV sesja Rady Miejskiej w Kobylinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję IV sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Sesja odbędzie się w środę, dnia 28 stycznia 2015 roku, o godzinie 14:00 w Świetlicy Wiejskiej w Smolicach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o gospodarowaniu mieniem gminnym za 2014 rok oraz plany w tym zakresie na rok 2015.
6. Informacja dotycząca stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w 2014 roku.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: ustalenia zasad polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu,
b) w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kobylin na lata 2015 - 2019,
c) w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Kobylin jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
d) w sprawie: w sprawie: zmiany  Uchwały  Nr V/20/11  Rady  Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Kobylinie,
e) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015 - 2025,
f) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2015.
8. Sprawozdania z działalności komisji stałych za 2014 rok.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała