Wybory Rady Osiedla, Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Zarządu Osiedla

Zarządzenie nr 7/2015 Burmistrza Kobylina z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie: wyboru Rady Osiedla, Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Zarządu Osiedla.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 9 ust. 1, 2 Statutu Osiedla w Kobylinie stanowiącego załącznik Nr 21 do Uchwały Nr IX/74/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie: statutów jednostek pomocniczych Gminy Kobylin (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 164, poz. 3069) zmienionego Uchwałą Nr XX/133/2004 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie: zmiany Statutu Osiedla w Kobylinie (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 144, poz. 2987), postanawiam co następuje:

§ 1.

1. Zarządzam przeprowadzenie wyborów do organów Osiedla Kobylin w dniu 20 lutego 2015 roku o godzinie 18.00.
2. Zebranie wyborcze odbędzie się w Klubie Seniora w Kobylinie.
3. Przewodniczącym zebrania wyborczego wyznaczam Wiesława Lisiaka.

§ 2.

Porządek obrad zebrania wyborczego obejmuje:
1. Otwarcie zebrania.
2. Informacja Przewodniczącego Zarządu Osiedla z działalności Rady i Zarządu Osiedla za minioną kadencję.
3. Wybór Komisji Wyborczej.
4. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Osiedla.
5. Wybory do Rady Osiedla.
6. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
7. Wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
8. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Osiedla.
9. Wybory członków Zarządu Osiedla.
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza
/-/ Mirosław Sikora