Nieruchomość na sprzedaż

Burmistrz Kobylina ogłasza I nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kobylinie przy ulicy Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 25 stanowiącej własność Gminy Kobylin.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem byłej restauracji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1492, arkusz mapy 11 w Kobylinie. Powierzchnia tej działki wynosi 0,0739 ha i jest zapisana w Księdze Wieczystej o numerze KZ1R/00039952/4 w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość usytuowana jest na terenie zespołu budowlanego i założenia urbanistycznego miasta Kobylina wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (nr rej. 1160A). Teren położony w strefie zabytkowej zabudowy i występowania pradziejowych stanowisk archeologicznych o dużej wartości naukowo-badawczej i konserwatorskiej. Wielkopolski Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu przedstawiła swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie:

- po udokumentowaniu złego stanu technicznego budynku dopuszczalna jest jego rozbiórka pod warunkiem dostosowania zagospodarowania działki do architektury rynku oraz zabudowy historycznej w tym miejscu na podstawie dostępnych materiałów ikonograficznych. Konieczne zachowanie historycznej linii zabudowy placu;

- w przypadku wniosku dot. rozbiórki budynku konieczne jest wcześniejsze wyłączenie obiektu z ewidencji, a następnie po dokonaniu oceny stopnia zachowania oraz wartości historycznych i artystycznych, wydawana jest przez WWKZ opinia dot. rozbiórki zabytku. Opinia ta każdorazowo jest przekazywana do właściwej gminy prowadzącej GEZ oraz do Starostwa Powiatowego – właściwego wydziału administracji architektoniczno-budowlanej. Z wnioskiem o wykreślenie zabytku z WEZ powinien zwrócić się właściciel obiektu. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie tj. określenie powodów ubiegania się o wyłączenie obiektu z WEZ, wskazane jest także dołączenie do wniosku dowodów uzasadniających wystąpienie właściciela tj. zdjęcia obiektu, mapę z lokalizacją, opinie o stanie technicznym, opinię lub decyzję PINB, inwentaryzację obiektu;
- z punktu widzenia konserwatorskiego możliwa jest także przebudowa istniejącego budynku, przywracająca mu historyczne i artystyczne walory;
- w terminie czterech lat od przejęcia nieruchomości zagospodarować teren w sposób nawiązujący do pierwotnego, użytkując go na cele usługowo-mieszkalne np. hotel, restauracja, mieszkania;
- inwestycje naruszające strukturę gruntu należy uzgodnić z urzędem konserwatorskim (obszar miasta lokacyjnego – AZP 67-30);

Brak planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobylin to tereny zabudowy mieszkaniowej, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych istniejące.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest obciążona nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością gruntową, której wykonywanie ograniczać będzie się do części działki, polegającą na prawie swobodnego dostępu do wybudowanych na tej działce odcinków przykanalików kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.

Budynek byłej restauracji to obiekt o konstrukcji tradycyjnej murowanej, wybudowany na początku XX wieku. Wykonany został jako obiekt II kondygnacyjny, obecnie nieużytkowany.

Cena wywoławcza wynosi: 464.000,00 zł na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

I przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2015 r. w piątek o godz. 10-tej w sali posiedzeń Ratusza. Przystępujący do przetargu są zobowiązani do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwoty 46.400,00 zł w terminie do dnia 4 maja 2015 r. na konto Gminy Kobylin w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Oddział Kobylin nr 82 8410 1039 0000 0475 2000 0003 w gotówce. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po jego zakończeniu w ciągu trzech dni na konto przez nich wskazane. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu powinien wpłacić cenę nabycia najpóźniej w dniu ustalonego terminu sporządzenia umowy notarialnej. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Gminy Kobylin tj. w Urzędzie Miejskim w Kobylinie Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 1 w pok. 6, tel. 655482401 wew. 24 u Jacka Paluszkiewicza w godz. od 8:00 do 14:00.

W razie nieskuteczności I przetargu, II przetarg odbędzie się po upływie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy licząc od dnia zamknięcia pierwszego przetargu a jego miejsce oraz termin podany zostanie w oddzielnym ogłoszeniu.

W razie niestawienia się bez usprawiedliwienia nabywcy w wyznaczonej Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym terminie gmina odstąpi od zawarcia umowy, a wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Burmistrz Kobylina zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Kobylina
Bernard Jasiński