XV sesja Rady Miejskiej w Kobylinie

XV sesja Rady Miejskiej w Kobylinie odbędzie się w czwartek, dnia 31 marca 2016 rok o godzinie 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Kuklinowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
6. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w 2015 roku.
7. Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy w 2015 roku.
8. Informacja o działalności związków, stowarzyszeń i organizacji międzygminnych, których członkiem jest Gmina Kobylin.
9. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/56/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kobylin na rok 2016,
  • w sprawie: wyrażenia woli dokonania zamiany nieruchomości gruntowych między Gminą Kobylin a osobami fizycznymi, 
  • w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zalesie Małe,
  • w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kuklinów,
  • w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  • w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki,
  • w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/65/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2016 roku,
  • w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2016 – 2025,
  • w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2016.

10. Wolne głosy i wnioski.

11.  Zakończenie.