Zaproszenie na XVI sesję Rady Miejskiej w Kobylinie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XVI sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 28 kwietnia 2016 roku o godzinie 18.00 w Sali szkolnej przy placu Glabera w Kobylinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o wykorzystaniu środków strukturalnych oraz dopłat obszarowych.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kobylinie,
b) w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta     i Gminy w Kobylinie za rok 2015,
c) w sprawie: podziału wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie za rok 2015,
d) w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Kobylińskiej    w Kobylinie za rok 2015,
e) w sprawie: podziału wyniku finansowego Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie za rok 2015,
f) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2016 – 2025,
g) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2016.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

                   Przewodniczący
                    Rady Miejskiej

                   Tadeusz Dżygała