Zaproszenie na XVIII sesję Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XVII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się we wtorek, dnia 28 czerwca 2016 roku o godzinie 18.00 w Sali szkolnej przy placu Glabera w Kobylinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.

 4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.

 5. Informacja dotycząca realizacji remontów i inwestycji oświatowych.

 6. Sytuacja na rynku pracy w powiecie krotoszyńskim ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Kobylin.

 7. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kobylin za rok 2015,

  2. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kobylina,

  3. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2016 – 2025,

  4. w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2016.

 8. Wolne głosy i wnioski.

 9. Zakończenie.Przewodniczący

Rady Miejskiej


/-/ Tadeusz Dżygała