Zaproszenie na XIX sesję Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XIX sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w środę, dnia 31 sierpnia 2016 roku o godzinie 18.00 w Sali szkolnej przy placu Glabera w Kobylinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.

 4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.

 5. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.

 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobylin za I półrocze 2016 roku.

 7. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w drodze darowizny od Skarbu Państwa,

  2. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylin,

  3. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/65/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2016 roku,

  4. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2016 – 2025,

  5. w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2016.

 8. Wolne głosy i wnioski.

 9. Zakończenie

 

 


Przewodniczący

Rady Miejskiej


Tadeusz Dżygała