Powszechny spis rolny
W dniu 09 sierpnia br. rozpoczął się w całym kraju obchód przedspisowy. Na terenie naszej gminy pracować będzie trzech rachmistrzów spisowych z których każdy ma przydzielone wsie oraz miasto do spisania. Podczas obchodu przedspisowego rachmistrz będzie weryfikował istnienie oraz położenie przestrzenne wszystkich gospodarstw znajdujących się w wykazie (zarówno tych poniżej jak i powyżej 1 ha). Zadaniem rachmistrza będzie weryfikacja istnienia gospodarstwa oparta na wiarygodnych źródłach. Weryfikacji w obchodzie podlegają dane adresowe gospodarstwa oraz dane identyfikacyjne i adresowe użytkownika  gospodarstwa. Podczas obchodu przedspisowego rachmistrz ma możliwość umówienia spotkania z respondentem na pracę w czasie spisu. Obchód przedspisowy będzie trwał do 23 sierpnia br. W dniach od 01 września do 31 października 2010 r. zostanie przeprowadzony powszechny spis rolny, według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. godz. 24.00. Dane w gospodarstwach rolnych rachmistrzowie będą zbierać w drodze wywiadu bezpośredniego od 08 września do 31 października 2010 r. przy wykorzystaniu przenośnych urządzeń elektronicznych  wyposażonych w aplikacje niezbędne do przeprowadzenia obchodu i spisu. W swojej pracy posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym jego zdjęcie, imię i nazwisko oraz pieczęć urzędu statystycznego, a także pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Rachmistrz spisowy zebrane dane bezpośrednio wprowadza do urządzenia elektronicznego. Dane spisowe objęte są ochroną prawną. Tożsamość rachmistrza spisowego i jego uprawnienia można potwierdzić w gminnym biurze spisowym oraz w wojewódzkim biurze spisowym, tam też można zgłosić uwagi dotyczące jego pracy.