Zaproszenie na XX sesję Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XX sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 29 września 2016 roku o godzinie 18.00 w Sali szkolnej przy placu Glabera w Kobylinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o stanie kultury, sportu i turystyki.
6. Podjęcie uchwał:
   a) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2016 – 2025,
   b) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2016.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Tadeusz Dżygała