Ogłoszenie
Ogłoszenie Burmistrza Kobylina z dnia 30.09.2016 r. w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt u rolników

W związku z wnioskiem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krotoszynie w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt ogłaszam przyjmowanie do dnia 14 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Kobylinie /pokój nr 6/ wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt.
Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowania  (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1161) Burmistrz Kobylina powołuje rzeczoznawcę spośród osób, które:

1/ posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
2/ ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3/ posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3 letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4/ ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3 letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5/ ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
6/ mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Kobylin

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym prowadzona jest taka produkcja.

Wniosek o powołanie rzeczoznawcy powinien zawierać:
1. imię i nazwisko,
2. adres zamieszkania,
3. adres do korespondencji,
4. informacje o wykształceniu.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stazu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,
3. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.