Zaproszenie na XXI sesję Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 27 października 2016 roku o godzinie 18.00 w Sali szkolnej przy placu Glabera w Kobylinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.

 4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.

 5. Informacja Wojewody Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie i Burmistrza Kobylina na temat oświadczeń majątkowych.

 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2015/2016.

 7. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie: programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok,

  2. w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kobylin na rok 2017,

  3. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017,

  4. w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochody budżetu gminy,

  5. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/58/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  6. w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2016.

  7. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2016 – 2025.

 8. Wolne głosy i wnioski.

 9. Zakończenie.