Zasiłki celowe dla rolników

Rolnicy którzy w roku 2010 ponieśli w prowadzonych gospodarstwach szkody spowodowane przed powódź zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 889)

MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI
do Kierownika M-G OPS w Kobylinie
W TERMINIE DO 30 WRZEŚNIA 2010 R.
o udzielenie jednorazowej pomocy społecznej w formie zasiłku celowego.

Wnioski złożone po 30 września 2010 r. nie będą rozpatrywane.

Formularz wniosku do pobrania w siedzibie M-G OPS w Kobylinie, Al.Powst.Wlkp.47, w godz.7.30-15.00;

Do wniosku należy dołączyć – do wglądu – oryginały n/w dokumentów:

  • Dowód opłacenia składki KRUS za osobę będącą rolnikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  • Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym i działach specjalnych produkcji rolnej;
  • Dokument potwierdzający posiadaną liczbę ha użytków rolnych, w tym liczbę ha upraw rolnych lub dokument potwierdzający prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej z określeniem zakresu;
  • Umowę ubezpieczenia upraw rolnych lub umowę ubezpieczenia zwierząt gospodarskich obejmującą ochroną ubezpieczeniową co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50 % liczby zwierząt gospodarskich co najmniej od jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, piorunu, obsunięcia się ziemi lub lawiny;
  • Dokument potwierdzający otrzymanie pomocy w związku z powodzią, obsunięciem się ziemi lub huraganem w 2010 r. na podstawie odrębnych przepisów;
  • Dokument potwierdzający otrzymanie odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich lub z tytułu ubezpieczenia prowadzonej produkcji w ramach działu specjalnego produkcji rolnej od ryzyka powodzi, obsunięcia się ziemi lub huraganu;
  • Dokument potwierdzający otrzymanie odszkodowania z tytułu ubezpieczenia budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, innych budynków i budowli służących do produkcji rolniczej, ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych;
  • Dokument potwierdzający posiadanie upraw rolnych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.