Zarządzenie
ZARZADZENIE NR 112/2016
Burmistrza Kobylina
z dnia 18 listopada 2016 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych.

Na    podstawie    art.    13    ustawy   z   dnia   24   kwietnia   2003 r.   o  działalności  pożytku
publicznego  i  o  wolontariacie  (t. j. Dz. U.  z  2016 r.  poz.1817) oraz Rocznego Programu Współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi na rok  2017  stanowiącego  załącznik  do Uchwały Nr XXI/5110/16 Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Kobylin 
z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 rok  zarządza się, co następuje:
§ 1
Ogłasza  się  otwarty konkurs ofert w formie powierzenia, na realizację zadań publicznych
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej   Urzędu   Miejskiego  w  Kobylinie,  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego
w   Kobylinie  www.kobylin.pl  oraz  wywieszenie  na   tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego
w Kobylinie.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Pobierz załącznik  do konkursu