Zaproszenie na XXIII sesję Rady Miejskiej
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Sesja odbędzie się w środę, dnia 30 listopada 2016 roku o godzinie 18.00 w Sali szkolnej przy placu Glabera w Kobylinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Stan rolnictwa i ochrony środowiska na terenie Gminy Kobylin.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kobylin,
b) w sprawie: powołania komisji do sprawdzenia czy wniosek mieszkańców Kuklinowa                o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy o referendum lokalnym,
c) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2016.
d) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2016 – 2025,
e) w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2017 roku,
f) w sprawie: zapewnienia obsługi w zakresie finansowym przez Urząd Miejski w Kobylinie dla innych jednostek organizacyjnych Gminy Kobylin,
g) w sprawie: zapewnienia obsługi w zakresie finansowym przez Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie dla innych jednostek organizacyjnych Gminy Kobylin.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.


                   Przewodniczący
                    Rady Miejskiej

                   Tadeusz Dżygała