Zaproszenie na XXVI sesję Rady Miejskiej
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXVI sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 29 grudnia 2016 roku o godzinie 18.00 w Sali szkolnej przy placu Glabera w Kobylinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami za lata 2015-2016.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci     w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Kobylin przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
b) w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kobylinie na rok 2017,
c) w sprawie: planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2017- 2027.
8. Uchwalenie budżetu gminy Kobylin na rok 2017.
9. Wolne głosy i wnioski.
10.  Zakończenie.


                   Przewodniczący
                    Rady Miejskiej

                   Tadeusz Dżygała