Zarządzenie
Zarządzenie nr 128/2016
Burmistrza Kobylina
z dnia 28 grudnia  2016r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Kobylin w dziedzinie kultury i kultury fizycznej
na rok 2017r.
Na podstawie  art.  30  ust.  2 pkt.  3  ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym / Dz.  U.  z  2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami/, art. 13 ustawy z dnia 24 marca 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2016r. poz. 1870
z późniejszymi zmianami/, uchwały Nr  XXI/110/16 Rady Miejskiej
w Kobylinie z dnia  27 października 2016r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2017r.,
 
Pobierz treść zarądzenia