Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Sesja odbędzie się w piątek, dnia 28 kwietnia 2017 roku o godzinie 18.00 w Sali szkolnej przy placu Glabera w Kobylinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o wykorzystaniu środków strukturalnych oraz dopłat obszarowych.
6.  Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
b) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017.
7.  Wolne głosy i wnioski.
8.  Zakończenie.

                   Przewodniczący
                    Rady Miejskiej

                   Tadeusz Dżygał