Nabór na stanowisko urzędnicze
OGŁOSZENIE

Burmistrz Kobylina

prowadzi nabór na stanowisko urzędnicze :Zastępca kierownika USC połączone ze stanowiskiem  ds.ewidencji ludności i dowodów osobistych

Wymiar etatu: 1 etat  -stanowisko łączone :
Z-ca kierownika USC 1/5 etatu
Stanowisko ds. ewdencji ludności i dowodów osobistych: 4/5 etatu
           
1. Wymagania konieczne dla kandydatów:
   1) obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
   2) nie była  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   3) Posiadanie:
      a) dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,
      b) dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a  ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.   z 2016 r. poz.  1842) albo dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą uznanego   za równoważny  z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie  umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub,
      c) dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;
  4) posiadanie łącznie czteroletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej,  w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej,  z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość prawa w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego, przepisów o aktach stanu cywilnego, o dowodach osobistych, o ewidencji ludności , ustawy kodeks postępowania administracyjnego
- umiejętność samodzielnej organizacji pracy na zajmowanym stanowisku
- dokładność, odpowiedzialność, terminowość, kreatywność

 

Więcej infromacji na stronie w BIP pod adresem: http://bip.kobylin.pl/?a=5350