Utylizacja Azbestu
W tym roku po raz pierwszy wraz z Starostwem Powiatowym w Krotoszynie została przeprowadzona w naszej gminie akcja utylizacji wyrobów zawierających azbest. Jest on realizacją Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, którego główne cele to:
- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Gmina Kobylin przekazała na ten cel 20 000 zł oraz otrzymała  prawie 17 000 zł dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W trakcie akcji zebrano z 26 gospodarstw domowych oraz 13 gospodarstw rolnych 100.286 kg wyrobów zawierających azbest, a także zdemontowano 12.576 kg z 2 gospodarstw domowych i 1 gospodarstwa rolnego. Cena jednostkowa za odbiór wyrobów to 0,30 zł/kg, natomiast za demontaż 0,44 zł/kg. Wartość brutto wyrobów zebranych do utylizacji wyniosła 30 085,80 zł, natomiast zebranych do demontażu 5 533,44 zł, co w sumie daje kwotę 35 619,24 zł. Z zaplanowanej kwoty gminie zwrócono 1 309,86 zł. W kolejny, roku akcja będzie kontynuowana, w obecnej chwili złożono już  10 wniosków o utylizację na rok 2018.
Proszę pamiętać, że liczba przyjmowanych wniosków jest ograniczona, więc już dziś pomyśl o swoim dachu i złóż wymagany wniosek. Pracownicy, którzy zajmują się tym tematem to Podinspektor Wiesław Popiołek i Inspektor Jacek Paluszkiewicz. Gmina Kobylin pokrywa koszty odbioru, demontażu, transportu i utylizacji eternitu. Należy jednak pamiętać, że demontaż wykonuje firma wyłoniona w drodze przetargu przez Starostwo Powiatowe a sam zainteresowany ma obowiązek we własnym zakresie dokonać zabezpieczenia dachu i wykonać nowe pokrycie z własnych środków.

Regulamin oraz wniosek wraz z załącznikami znajduje się pod adresem: http://bip.kobylin.pl/?a=5407