Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.


Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 30 listopada 2017 roku o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Wyganowie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Stan rolnictwa i ochrony środowiska na terenie Gminy Kobylin.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Kobylin,
b) zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/176/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kobylinie wchodzącej w skład Zespołu Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Kobylinie wchodzącą w skład Zespołu Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie,
c) zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/177/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kuklinowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kuklinowie,
d) zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/178/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Smolicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smolicach,
e) zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/179/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zalesiu Małym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zalesiu Małym,
f) zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/180/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie w Branżową Szkołę I stopnia  w Kobylinie,
g) w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  prowadzonych przez Gminę Kobylin,
h) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017,
i) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2017 – 2027.
7.  Wolne głosy i wnioski.
8.  Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Tadeusz Dżygała