Zaproszenie na XL Sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w środę, dnia 20 grudnia 2017 roku o godzinie 13.00 w Sali szkolnej przy Placu Glabera 1, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę Nr XLV/263/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania nagród  wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym,
b) w sprawie: regulaminu korzystania z Sali Sportowej Pilawa,
c) w sprawie: zapewnienia obsługi w zakresie finansowym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie dla innych jednostek Gminy Kobylin.
d) w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kobylinie na rok 2018,
e) w sprawie: planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018,
f) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017.
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2018- 2027.
7. Uchwalenie budżetu gminy Kobylin na rok 2018.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.
                   Przewodniczący
                    Rady Miejskiej

                   Tadeusz Dżygała