BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. DŁUGOŁĘKA I CZĘŚCI M. SMOLICE
W sierpniu br. Konsorcjum Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR Marian Iberhan oraz Jerzy Stanisławski rozpoczęło budowę kanalizacji sanitarnej biegnącej od oczyszczalni ścieków do wsi Długołęka oraz dalej do części wsi Smolice. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2.428.954,59 zł netto z czego 63,63% tj 1.545.544,00 zł stanowi dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozostała część jest finansowana z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 733.382,65 zł. Z funduszy własnych Gmina Kobylin finansuje natomiast modernizację stacji uzdatniania wody w Długołęce, która także następuje przy realizacji powyższej inwestycji i jest to kwota 150.027,94 zł. Termin realizacji zadania przewidywany jest do końca I kwartału 2019 roku. Dzięki połączeniu kanalizacją sanitarną dwóch wiosek tj. Długołęki i Smolic w przyszłości zaistnieje możliwość skanalizowania również reszty wsi Smolice. Na chwilę obecną wykonano pierwszy etap robót (20% całości zadania),  dotarto z kolektorem sanitarnym do Długołęki i rozpoczęto prace pomiędzy Długołęką a Smolicami.